Hội nghị thảo luận, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ là lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cơ yếu. Hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2025 theo Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5-3-2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Quyết liệt triển khai thực hiện tốt ba khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ X đề ra. Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ...

Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu; tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý Nhà nước về cơ yếu; nâng cao vai trò công tác cơ yếu trong tình hình mới. Đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý kỹ thuật nghiệp vụ; củng cố vững chắc hệ thống thông tin mật mã quốc gia. Tổ chức sản xuất, kịp thời cung cấp, triển khai các sản phẩm mật mã chuyên dụng, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho các bộ, ngành, địa phương; tập trung cho các hệ thống vũ khí công nghệ cao, hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông và các hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử. Nghiên cứu, sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành cơ yếu và phát triển kinh tế-xã hội.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học-công nghệ cấp quốc gia, cấp ban. Đẩy mạnh triển khai Chương trình nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ mật mã ngành Cơ yếu Việt Nam, giai đoạn 2021-2030. Tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ bảo mật, an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử; chủ động thiết kế, chế tạo, chuyên dụng hóa các sản phẩm mật mã dựa trên công nghệ hiện đại; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao công nghệ phục vụ nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mật mã. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản có liên quan tổ chức công tác giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Cơ yếu Chính phủ trong năm 2023. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 với kết quả cao hơn năm 2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tám, nhiệm kỳ 2020-2025 và nội dung phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023; quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về cơ yếu; bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ huy lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý kỹ thuật nghiệp vụ, hoàn thành xây dựng quy hoạch hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các hệ thống mật mã tiên tiến; kịp thời sản xuất, triển khai các mật mã tin dùng, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho các bộ, ngành, địa phương; trong đó tập trung cho các hệ thống vũ khí công nghệ cao, hệ thống công nghệ thông tin viễn thông và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số... Đẩy mạnh phát triển hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt quản lý nhà nước về mật mã dân sự. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tận dụng tốt nhất tiềm lực khoa học công nghệ. Phát triển hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia hiện đại, đồng bộ, cơ bản, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương. Bảo đảm đủ các chủng loại trang thiết bị kỹ thuật mật mã để bảo mật thông tin truyền tải trên các mạng công nghệ thông tin viễn thông và Chính phủ điện tử. Phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin. 

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam lưu ý, Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề năm 2024 được Quân ủy Trung ương xác định “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; sớm hoàn chỉnh xây dựng biểu tổ chức biên chế cho lực lượng mật mã. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục, đào tạo và thực hiện nghiêm túc phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; nâng cao chất lượng đào tạo cho lực lượng mật mã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.