Thông báo nêu rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và BQP, cấp ủy, chỉ huy và BCĐ 50 các cấp đã tổ chức thực hiện tốt CVĐ 50, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Để CVĐ 50 trong toàn quân ngày càng phát triển vững chắc, thực hiện hiệu quả các nội dung, mục tiêu của CVĐ 50 giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, BCĐ 50 các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và các hướng dẫn thực hiện CVĐ 50. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CVĐ 50 trong tình hình mới. Ứng dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác quản lý VKTBKT và quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ khai thác, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện trong khai thác, làm chủ VKTBKT thế hệ mới. Tổ chức triển khai tốt nội dung công tác kỹ thuật trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về công tác bảo đảm an toàn, giảm đến mức thấp nhất những vụ mất an toàn và tai nạn, thương tích trong toàn quân do lỗi chủ quan gây ra. Có nhiều giải pháp thiết thực để làm chuyển biến rõ rệt tình hình an toàn giao thông (ATGT) trong từng cơ quan, đơn vị; phấn đấu giảm mạnh số vụ mất ATGT đối với phương tiện cá nhân, không để xảy ra mất ATGT nghiêm trọng. Giáo dục ý thức tiết kiệm cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị trên lĩnh vực công tác được giao; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật và triển khai thực hiện các dự án, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt.

VĂN CHIỂN