Cùng với đó, phối hợp với các tỉnh, thành ủy lãnh đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyển quân, bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, đầu tư kinh phí xây dựng khu vực phòng thủ. Đặc biệt, Đảng ủy quân khu đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả xây dựng điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”; tình trạng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội giảm; trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT quân khu được nâng lên.

Năm 2021, Đảng ủy quân khu tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, 80% huấn luyện khá, giỏi; tiếp tục nhân rộng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu năm 2021 có 95% cơ quan, đơn vị đạt VMTD, trong đó 50% đạt VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

AN CHINH