Kết luận đã thẳng thắn đánh giá những ưu điểm và chỉ ra một số hạn chế trong công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị 6 tháng cuối năm 2020, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các cấp cần xây dựng chương trình hành động, tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ huy ở tất cả các cấp, nhất là cấp cơ sở. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung quán triệt các văn bản về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở các cấp. Toàn quân cần chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện hiệu quả nội dung, chỉ tiêu “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Tăng cường các biện pháp quản lý quân nhân, đặc biệt là đội ngũ sĩ quan cấp phân đội và quân nhân chuyên nghiệp; rà soát, thống kê, nắm chắc quân nhân có biểu hiện về tư tưởng... Tích cực xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh; quan tâm xây dựng đời sống vật chất, tinh thần, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho quân nhân. Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, học tập, công tác; làm tốt công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ nhằm phát hiện sớm bệnh để điều trị. Cục Quân huấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa nội dung huấn luyện quân y, Luật Giao thông đường bộ vào chương trình huấn luyện hằng năm để nâng cao nhận thức cho bộ đội trong tham gia giao thông...

VĂN CHIỂN