Hội nghị đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp về thông tin, tuyên truyền giữa hai bên đã góp phần định hướng dư luận, tạo sự ủng hộ của các nước và cộng đồng quốc tế đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và an ninh, lợi ích quốc gia trên biển; các tầng lớp nhân dân hiểu biết, nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo. Thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, giao lưu, trao đổi thông tin, nhất là những thông tin từ thực địa và những thông tin về công tác đối ngoại liên quan đến các vấn đề trên biển; đề xuất các chủ trương, đối sách và xử lý kịp thời các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.

THẢO NGUYÊN