leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị và các ý kiến tham luận thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị; trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị; tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời đạt hiệu quả thiết thực với phương châm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Chủ động tham mưu giúp Đảng ủy Quân khu xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng, vận dụng, cụ thể hóa trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị với những nội dung, biện pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Chất lượng tổng hợp của LLVT Quân khu có bước phát triển toàn diện, vững chắc, các lực lượng tham gia đấu tranh được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ; nhiều trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội hoạt động thiết thực, hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đoàn kết, kỷ luật, tinh thần cảnh giác cao. Tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, được cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đánh giá cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, hội nghị tập trung xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản, hướng dẫn của trên; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quân lần thứ XI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, chế độ cung cấp thông tin, quản lý tài liệu; tăng cường viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước...

Tin, ảnh: GIANG NAM