Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 16-6 với mục đích nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu, áp dụng các quy định của pháp luật, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao cho các cán bộ, nhân viên làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trao đổi kinh nghiệm công tác soạn thảo, quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật và cung cấp thông tin dữ liệu hệ thống văn bản pháp luật, rà soát văn bản pháp luật để hoạt động xây dựng pháp luật ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai thực hiện cơ bản toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, mặt công tác theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; giúp Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu, nhất là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế và 1389; thực hiện các chế độ báo cáo...

Công tác tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được quan tâm, chú trọng; giúp thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng pháp luật, pháp lệnh, văn bản chi tiết luật, nghị định, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Quốc phòng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham gia họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ thường kỳ và đột xuất đạt chất lượng, hiệu quả.

Chất lượng nghiên cứu, thẩm định, thẩm tra, rà soát văn bản ngày càng được nâng lên, bảo đảm nội dung và tính pháp lý chặt chẽ, đúng quy định, thể hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu quản lý, chỉ huy của Quân đội.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, khối lượng công việc của ngành pháp chế Quân đội còn rất lớn nên cấp ủy, chỉ huy tổ chức pháp chế các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bám sát chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu, đề xuất với chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm nội bộ, không để phát sinh trường hợp văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền hoặc mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập; tập trung làm tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, làm rõ thắc mắc nhiều nội dung liên quan và được nghe phổ biến 5 chuyên đề: Một số vấn đề trong thẩm định phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Hướng dẫn, phối hợp thực hiện tư vấn pháp lý cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện. Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Ban Pháp chế Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giới thiệu thêm về nội dung tư vấn pháp lý cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: ĐỨC TUẤN - MẠNH HÙNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.