Từ năm 2014 đến nay, Đảng ủy Quân khu 9 lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chặt chẽ công tác đổi mới học tập lý luận chính trị theo Kết luận số 94 của Ban Bí thư. Nội dung đổi mới toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm chương trình, nội dung giáo dục theo hướng cơ bản, thống nhất và thiết thực với từng đối tượng.

Nổi bật là cơ cấu lại chương trình giáo dục chính trị theo hướng mở, phân cấp 20% tổng thời gian đơn vị tự xác định; ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng bài giảng điện tử; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu trở lên; trong đó hơn 80% khá, giỏi; công tác nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ học tập lý luận chính trị có nhiều sự đột phá, tiến bộ.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị. 

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; các cấp tăng cường đấu tranh hiệu quả phản bác quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng nhiệm vụ đổi mới học tập lý luận chính trị và phòng, chống “diễn biến hòa bình” giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu đã xác định theo Kết luận số 94 và Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị, tư tưởng, nhất là các mối quan hệ xã hội của quân nhân; giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng... 

Tin: KHANH TÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.