Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 đã quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 398-KH/ĐU ngày 31-12-2021 của Đảng ủy Quân đoàn 3 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh quán triệt các kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 

Đảng ủy Quân đoàn 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp sau hội nghị này tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Thông qua học tập, quán triệt phải góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 3 lần thứ X.

Tin, ảnh: CHU THẾ HOÀI