Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự hội nghị còn các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam...

Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược

Tại hội nghị, đại diện Quân ủy Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm và thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nghiên cứu xây dựng, đề xuất ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Công tác huấn luyện có nhiều đổi mới; điều chỉnh tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển toàn diện. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian qua, Đảng bộ Quân đội triển khai chặt chẽ, đồng bộ 10 nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết XIII của Đảng. Trong đó, đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; chủ động cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường dân chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả thiết thực; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Sau khi nghe ý kiến trao đổi giữa các đồng chí thành viên trong Đoàn công tác và các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân đội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Năng lực công nghiệp quốc phòng có bước phát triển đáng kể về cả nghiên cứu và sản xuất, chế tạo; có sự kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, nhất là tại địa bàn chiến lược, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Việc xây dựng khu vực phòng thủ, tạo thế bố trí phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên từng địa bàn và phạm vi cả nước được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quân đội được tăng cường; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước với Quân đội nhân dân.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng chí nhấn mạnh đến tình hình, bối cảnh mới đưa lại cả thời cơ và thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu rất lớn với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí gợi mở một số vấn đề mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.