Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

leftcenterrightdel
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. 

Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tháng 2-1943 là một văn kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, thể hiện ý chí nguyện vọng của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa tiến bộ, nhân văn và dân chủ. Trải qua 80 năm, những giá trị cốt lõi của đề cương vẫn tiếp tục soi rọi, định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới, tạo động lực để cả dân tộc nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát huy cao nhất sức mạnh của nền văn hóa và con người Việt Nam – nguồn lực nội sinh quan trọng nhằm xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, Đề cương về Văn hóa Việt Nam có giá trị và ý nghĩa to lớn với nhiệm vụ phát triển văn hóa CAND và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bởi CAND là LLVT trọng yếu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội.

leftcenterrightdel
  Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm rõ nội dung của Đề cương về Văn hóa Việt Nam với giá trị tư tưởng cốt lõi “Lấy dân làm gốc”, lực lượng CAND ứng xử có văn hóa với nhân dân đó là: Kính trọng, lễ phép, gắn bó mật thiết với nhân dân; giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của nhân dân bằng thái độ niềm nở, tận tình; không nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm. Tính cấp thiết cần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thiện bản thân theo các giá trị chuẩn mực “Cần - kiệm - liêm - chính - Chí công vô tư” góp phần tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng CAND với các lực lượng xã hội khác nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Các đại biểu, nhà khoa học đã đề xuất các giải pháp trong vận dụng và phát huy những giá trị trường tồn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong xây dựng Văn hóa CAND thời kỳ mới; đầu tư, xây dựng, phát triển đời sống văn hóa lành mạnh và củng cố, tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa trong các đơn vị công an; xây dựng văn hóa liêm chính – giá trị cốt lõi của lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: “Hội thảo là hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam; khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Những giá trị văn hóa CAND đã trở thành một phần văn hóa quan trọng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Lực lượng CAND đã phát huy vai trò là “Thanh bảo kiếm của Đảng” trên lĩnh vực an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đặc biệt, qua thực tiễn chiến đấu, trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, những tấm gương của chiến sĩ CAND sẵn sàng hy sinh vì nước, vì dân đã góp phần làm ngời sáng lên những giá trị văn hóa cao đẹp, nhân văn của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM