Bám sát nguyên tắc "Nhận thức đúng-hành động đúng", Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành quán triệt, học tập Nghị quyết 847 nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, theo phân cấp tới 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng. Toàn quân khu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; tập trung kiểm điểm, làm rõ những mặt hạn chế của cá nhân, tập thể so với đặc trưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, có biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân hay không; từ đó, đề ra các biện pháp khắc phục. Để Nghị quyết 847 thấm sâu trong từng hoạt động, Đảng ủy quân khu yêu cầu, nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các tổ chức Đảng phải có nội dung đánh giá kết quả thực hiện việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân ở cơ quan, đơn vị; cán bộ chủ trì các cấp cụ thể hóa nội dung trong kế hoạch, chương trình, lịch công tác...      

NHÃ UYÊN