leftcenterrightdel
Các thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phát triển CPĐT tại Bộ CHQS thành phố Cần Thơ. Ảnh: baocantho.com.vn

Theo đó, trong tháng 10-2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm về công tác phát triển CPĐT. Giao Bộ tư lệnh 86 chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng rà soát các nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về phát triển CPĐT, hướng tới Chính phủ số và trong thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030); đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ, kịp thời báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng những vướng mắc, nội dung chậm tiến độ. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và đơn vị liên quan rà soát, đề xuất tổ chức, biên chế nhân lực về công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, báo cáo Bộ Quốc phòng trước ngày 30-10-2022; tổ chức triển khai thử nghiệm 2 hệ thống phần mềm trên hạ tầng truyền dẫn không dây; có giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu...

Văn phòng Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thiện các điều kiện để đưa thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công đạt chỉ tiêu Chính phủ yêu cầu; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng; triển khai thí điểm sử dụng chữ ký số cá nhân trong tiếp nhận, trình và xử lý văn bản tại một số cơ quan trực thuộc. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ về phát triển CPĐT, hướng tới Chính phủ số...

VĂN CHIỂN