leftcenterrightdel
Huấn luyện tiếp cận mục tiêu ở Tiểu đoàn Đặc công 18.    


leftcenterrightdel
Học viên Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội huấn luyện kỹ thuật bắn súng 


leftcenterrightdel
Duy trì nền nếp, chế độ ngày kỹ thuật ở Trung đoàn Pháo binh 452. 


leftcenterrightdel
Huấn luyện kỹ thuật bắn súng AR15 ở Tiểu đoàn Trinh sát 20.

HỮU THU (thực hiện)