Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện tác chiến, công tác bảo đảm cho SSCĐ; kế hoạch, tiến trình biểu, đăng ký thống kê, tài liệu, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện, kết quả tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới; hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT, công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội; công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật…

leftcenterrightdel
Quang cảnh kết luận kiểm tra. 

Qua đánh giá kiểm tra đơn vị đã quán triệt đầy đủ các quy định và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ về công tác SSCĐ; hệ thống văn kiện chiến đấu, sổ sách, giáo án huấn luyện và các cơ sở vật chất khác bảo đảm đầy đủ theo quy định; tổ chức huấn luyện đồng bộ trên các mặt; huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm đạt mục đích, yêu cầu theo kế hoạch, tiến trình đề ra trong tháng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai đồng bộ, thống nhất; Lữ đoàn đã chủ động nắm bắt và quản lý tình hình tư tưởng bộ đội tạo nền tảng thống nhất ý chí và hành động; công tác hậu cần- kỹ thuật bảo đảm chất lượng, duy trì hệ số kỹ thuật cao đáp ứng tốt nhiệm vụ trực ban SSCĐ, huấn luyện; cảnh quan môi trường, doanh trại được tu sửa, củng cố…

leftcenterrightdel

Kiểm tra phân đội huấn luyện chiến thuật trong huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Công binh 131.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân chủng biểu dương những kết quả của đơn vị trong tháng đầu huấn luyện. Đồng thời yêu cầu Lữ đoàn chú trọng giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho bộ đội về tình hình nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; bám sát phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; thường xuyên cập nhật, bổ sung, nâng cao chất lượng hệ thống văn kiện chiến đấu, xây dựng chính quy. Đối với công tác huấn luyện chiến sĩ mới, phải tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

leftcenterrightdel
Kiểm tra nhận thức chiến sĩ mới tại thao trường. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị theo quy định. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và giải quyết tốt các chế độ chính sách, chính sách hậu phương Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm bộ đội yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của bộ đội, giữ vững đơn vị ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: XUÂN DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.