Theo đó, hệ thống đề tài, sáng kiến khoa học, giáo trình tài liệu dạy học ở nhà trường có sự phát triển về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Nhà trường chủ trì nghiên cứu 9 đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng (trong đó đã đánh giá, nghiệm thu 7 đề tài đạt xuất sắc); nghiệm thu 62 đề tài, sáng kiến khoa học cấp ngành; 193 đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở; 4.584 đề tài khoa học của cán bộ, giảng viên; 3.573 đề tài, sáng kiến, chuyên đề khoa học của học viên; biên soạn 69 giáo trình, 186 tài liệu dạy học... Kết quả nghiên cứu đề tài, sáng kiến, giáo trình, tài liệu dạy học từng bước được ứng dụng sâu rộng, có hiệu quả vào thực tiễn giáo dục, đào tạo và xây dựng nhà trường, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Nhà trường đã tập trung quan tâm, chăm lo xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có phẩm chất chính trị kiên định vững vàng, tư duy và kỹ năng nghiên cứu sáng tạo.

XUÂN KHU