Các đồng chí Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự: Đại tá PGS, TS Võ Văn Hải; Đại tá TS Bùi Thanh Cao đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp gắn kết nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội hiện nay.

Qua hội thảo góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về lý luận và thực tiễn, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong gắn kết nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch Hội thảo khoa học "Gắn kết nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội hiện nay".
leftcenterrightdel
 Đại tá TS Bùi Thanh Cao phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Đại tá, TS Bùi Thanh Cao nhấn mạnh: Đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung quan trọng, bộ phận hợp thành cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, là yêu cầu và nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay.

Cuộc đấu tranh đó góp phần bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các nhà trường quân đội là những trung tâm đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp cho quân đội và quốc gia. Cùng với giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và đấu tranh tư tưởng, lý luận là những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường. Mỗi một hoạt động có mục đích riêng, song cùng mục đích chung và thống nhất là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, trước những yêu cầu mới của thực tiễn; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, điều đó càng đòi hỏi phải nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục bằng lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu khoa học và đấu tranh tư tưởng, lý luận. Với ý nghĩa đó, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự tổ chức Hội thảo khoa học về "Gắn kết nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội hiện nay”.

leftcenterrightdel
 Đại tá PGS, TS Võ Văn Hải phát biểu tại hội thảo.
leftcenterrightdel

 Các đại biểu tham dự hội thảo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại hội thảo, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu đã tham luận tập trung làm rõ những nguyên tắc cơ bản, mối quan hệ và sự cần thiết phải gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội; những nội dung, loại hình cơ bản và các phương thức gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội. Các tham luận đã luận giải, khẳng định vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp, của cơ quan chức năng, đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và thực hiện gắn kết nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội.

Bàn về thực trạng, kết quả gắn nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội thời gian qua, Đại tá, TS Nguyễn Văn Phương, Trưởng ban Nghiên cứu xây dựng quân đội về chính trị, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự cho rằng: “Nhận thức rõ vai trò, vị trí ý nghĩa nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận, thời gian qua đội ngũ cán bộ chủ trì ở các nhà trường quân đội đã làm tốt việc giáo dục, quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp về nghiên cứu khoa học đấu tranh tư tưởng, lý luận. Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ khoa học gắn nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận. Đội ngũ cán bộ tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng lý luận”…

leftcenterrightdel
Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Quang, Cán bộ nghiên cứu Ban nghiên cứu lý luận chính trị, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu cũng đã tham luận, rút ra những kinh nghiệm, chỉ ra những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và đề xuất các biện pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội hiện nay.

Bàn về giải pháp tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội hiện nay, Đại tá, TS Bùi Thanh Cao đưa ra các giải pháp, cụ thể: Các nhà trường cần quán triệt sâu kỹ nghị quyết các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền để thấy tính khách quan tầm quan trọng giữa nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận; cùng với đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm rõ bản chất âm mưu kẻ thù. Đồng thời cần đổi mới nội dung và hình thức nghiên cứu khoa học. Phải thường xuyên quan tâm hơn nữa đội ngũ nghiên cứu khoa học, đấu tranh tư tưởng, lý luận ở các nhà trường quân đội hiện nay cũng như phát huy vai trò các cơ quan đơn vị trong đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội.

leftcenterrightdel

Đại úy, Thạc sĩ Nguyễn Liên Phương, Trợ lý Ban thông tin khoa học quân sự, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự tham luận tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá PGS, TS Võ Văn Hải nhấn mạnh: Với tinh thần làm việc khách quan, dân chủ, khoa học, cởi mở, trách nhiệm, hội thảo đã hoàn thành chương trình, nội dung, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Hội thảo trở thành diễn đàn khoa học thực sự cởi mở, trách nhiệm của các nhà khoa học. Đây là hội thảo có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, khẳng định ý nghĩa, vai trò to lớn trong gắn kết nghiên cứu khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nhà trường quân đội hiện nay.

Từ kết quả đạt được của hội thảo hôm nay, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của hội thảo vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đấu tranh tư tưởng, lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN