Hội nghị diễn ra từ ngày 2 đến 5-11, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tăng, ni sinh đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng ở các cấp, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức cũng như trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với giáo hội Phật giáo các cấp về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
Trong thời gian diễn ra hội nghị, các tăng, ni sinh sẽ nghiên cứu các nội dung như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh…

Tin, ảnh: BÙI THẾ ANH