Tham gia lớp học có 100 học viên là cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong thời gian 8 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập khu vực, quốc tế và lý luận về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy điều hành hoạt động của cán bộ trong lực lượng vũ trang. Đây là những nội dung quan trọng và thiết thực, giúp các học viên nâng cao khả năng tư duy, trình độ nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là trong nhận định, đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, tùy theo chức trách, nhiệm vụ tham gia giải quyết hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Trung tướng Lương Đình Hồng đã nhấn mạnh ý nghĩa, mục tiêu của khóa học, đồng thời, yêu cầu các giảng viên phải quán triệt sâu sắc chủ trương “dạy thực chất, học thực chất, thi kiểm tra đánh giá thực chất”; kiên quyết nói không với bệnh thành tích trong huấn luyện, đào tạo, luôn tích cực, chủ động, thực hiện phương pháp dạy học tích cực, gắn lý luận với thực tiễn, thường xuyên cập nhật các thông tin mới giúp học viên dễ tiếp thu và có thể vận dụng sáng tạo vào chức trách, nhiệm vụ khi trở về đơn vị. Đối với các học viên, đồng chí yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch của khóa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tự quản, tự rèn, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập, nâng cao kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt mục tiêu khóa học đề ra với kết quả cao nhất.

Được biết, Học viện Quốc phòng là một trong ba học viện trong toàn quân được giao nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Đây là khóa học đầu tiên mà Học viện triển khai thực hiện theo Quyết định số 25 của Ban tổ chức Trung ương và sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN