Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt, học tập các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới’’.

leftcenterrightdel
 Đại tá Đỗ Cao Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Z181 quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
leftcenterrightdel
 Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Nhà máy Z181 ký kết giao ước thi đua.

Qua đó, Đảng ủy Nhà máy Z181 yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và toàn nhà máy, kịp thời đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của hội nghị đề ra.

Dịp này, Đảng ủy Nhà máy Phát động đợt thi đua cao điểm “Xung kích - Sáng tạo - Lập công - Quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (15-9-1945 / 15-9-2022), 43 năm Ngày truyền thống Nhà máy Z181 (15-9-1979 / 15-9-2022), 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 / 19-12-2022), 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2022).

Thời gian tổ chức thi đua từ ngày 2-9 đến hết ngày 31-12-2022 với các nội dung, mục tiêu: Xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và ý chí quyết tâm cao, đồng sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của Quân giới Việt Nam, “Đoàn kết - Tự lực - Chủ động - Khoa học”; Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; Tổ chức tốt việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân, các tổ chức và tổng kết các mặt công tác năm 2022; xây dựng kế hoạch các mặt công tác năm 2023 kịp thời, chất lượng.

Tin, ảnh: NGỌC GIANG