Các đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá: 10 năm qua, hoạt động kết nghĩa giữa Kho KT 789 và xã Bảo Hiệu đã đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng ủy, chỉ huy kho phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm tích cực tham gia giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đơn vị đã đề nghị trên hỗ trợ 170 triệu đồng giúp địa phương xây dựng 3 nhà tình nghĩa, tặng người có công trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ kho ủng hộ hơn 200 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động giúp địa phương xây dựng nhà văn hóa, tu sửa trường mầm non, tu sửa đường giao thông nông thôn; khám bệnh cấp thuốc, tặng quà đối tượng người có công, người nghèo trên địa bàn. Kho KT 789 ủng hộ các quỹ: Ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai, khuyến học..  do địa phương phát động hơn 160 triệu đồng. Hoạt động kết nghĩa của Kho KT 789 được ghi nhận và được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Hòa Bình, UBND huyện Yên Thủy khen thưởng.

Hội nghị thống nhất, trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy Kho KT 789 và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bảo Hiệu tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; phát huy vai trò trách nhiệm, tính năng động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động kết nghĩa quân dân, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn...

MÈ QUANG THẮNG