Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng Quân đội đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ 34 cán bộ, chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Quân đội ta từ một đơn vị nhỏ lẻ, trang bị vũ khí thô sơ đã từng bước phát triển thành một tổ chức quân đội hùng mạnh; từ đánh nhỏ lẻ dần chuyển sang đánh lớn, từ đánh du kích chuyển lên đánh chính quy; càng đánh càng thắng, càng đánh càng mạnh. Sức mạnh đó thể hiện cao nhất trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đánh đổ hoàn toàn chế độ thực dân xâm lược ở nước ta.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Về lực lượng, có đầy đủ các đơn vị chủ lực bộ binh, các quân binh chủng và bộ đội địa phương. Về tác chiến, Quân đội ta đã phát huy sức mạnh tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng đánh địch cả trên bộ, trên không, trên biển. Bằng thế trận chiến tranh nhân dân, bằng sức mạnh hiệp đồng quân, binh chủng, quân, dân ta tổ chức chiến đấu kiên cường, bền bỉ, sáng tạo đánh bại các kiểu chiến tranh của đế quốc Mỹ, tổ chức nhiều chiến dịch lớn; đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

leftcenterrightdel

Cuốn sách “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới” của Đại tướng Phan Văn Giang. 

Đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta tiếp tục được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu để thực hiện tốt ba chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Cuốn sách“Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới” của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hệ thống hóa sự quan tâm lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang, anh hùng của Quân đội ta gần 80 năm qua và các giải pháp xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhiều luận cứ khoa học rất sâu sắc về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng con người, phát triển tư duy lý luận quân sự và đảm bảo vũ khí trang bị hiện đại trong xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh được đồng chí Bộ trưởng đề cập trong một số bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn rất cao. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc và càng có giá trị hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tổ chức quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; và các cấp các ngành, địa phương đang triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Phần thứ nhất của cuốn sách: Quán triệt quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng về củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, trên cơ sở vận dụng học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Quân đội kiểu mới; sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng và thực tiễn hoạt động quân sự, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Do đó, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn giữ vững bản chất cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu quân đội phải: Luôn quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn diện của Quân đội.

Trên cơ sở đánh giá kết quả xây dựng Quân đội thời gian qua và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng khẳng định, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại cần: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương; trước hết, cần tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo...

Theo đồng chí Bộ trưởng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, trong đó con người là yếu tố quyết định theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh “người trước, súng sau”. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại với đổi mới công tác huấn luyện - đào tạo…

Phần thứ hai của cuốn sách: Truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc là các bài viết mang tính chất nghiên cứu, tổng kết thực tiễn chiến đấu, xây dựng Quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, đồng chí Bộ trưởng đã khái quát, đúc rút những bài học kinh nghiệm hết sức sâu sắc, có giá trị như: Bài học “Chú trọng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống” được rút ra khi nghiên cứu về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, hay bài học “Thường xuyên nâng cao cảnh giác, đánh giá đúng tình hình, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; nhận thức đúng mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được rút ra khi nghiên cứu về chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam…

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là nhà lãnh đạo, chỉ huy chiến lược, đồng thời là nhà khoa học quân sự; do đó, trên cơ sở nghiên cứu lý luận cùng với bề dày hoạt động thực tiễn quân sự, đồng chí đã khái quát, đúc rút kinh nghiệm chiến đấu, nghệ thuật quân sự rất có giá trị như: Phương thức tác chiến tiến công tổng hợp trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; kết hợp tác chiến của bộ đội chủ lực với hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đánh địch tiến công đường bộ trong tác chiến phòng thủ quân khu; hay kết hợp tác chiến của binh đoàn chủ lực với khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tác chiến phòng thủ quân khu…

Những bài học kinh nghiệm, những khái quát về nghệ thuật quân sự là một trong những cơ sở quan trọng để trên cương vị công tác của mình, đồng chí Bộ trưởng cùng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, thực hiện tốt việc chuẩn bị lực lượng, xây dựng kế hoạch tác chiến trên từng địa bàn, hướng chiến lược; thực hiện nguyên tắc tập trung lực lượng tạo ưu thế cả ở cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Và cũng từ đó đặt ra yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới.

Phần thứ ba của cuốn sách: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới, đây là những nội dung mang tính thực tiễn, phản ánh sinh động, cụ thể, đa dạng hoạt động của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, thời gian qua, toàn quân đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, bước đầu đạt được những kết quả hết sức quan trọng, như: Thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế, giảm quân số ở các cơ quan chiến dịch, chiến lược, ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, biển đảo; huy động tiềm lực quốc phòng, đầu tư, nâng cao sức mạnh cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; sắp xếp lại các nhà máy sản xuất, cơ sở sửa chữa quốc phòng; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của một số cơ quan, đơn vị.

Để xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời gian tới, thì một trong những nội dung mà đồng chí Bộ trưởng yêu cầu là: Quyết liệt điều chỉnh tổ chức, biên chế, trang bị của từng cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vũ khí trang bị mới; gắn việc điều chỉnh tổ chức biên chế với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo; tiếp tục xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua cuốn sách đã thể hiện sự am hiểu sâu rộng, tư duy chiến lược và thực tiễn sinh động của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong giai đoạn mới. Nội dung cuốn sách được soi sáng bởi phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam và nhãn quan chính trị sắc bén, kinh nghiệm phong phú của đồng chí Bộ trưởng. Do vậy, cuốn sách không chỉ có giá trị trong định hướng nhận thức mà nó còn có giá trị trong chỉ đạo hành động thực tiễn cho các cơ quan đơn vị trong toàn quân; đồng thời cuốn sách còn có giá trị thiết thực đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, các cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập để hiểu rõ hơn về đường lối của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để phát huy giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách, các cơ quan báo chí, xuất bản trong toàn quân bằng nhiều hình thức khác nhau đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu để mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung cuốn sách, về đường lối quân sự quốc phòng, xây dựng Quân đội của Đảng, nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với quá trình xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tổ chức đợt sinh hoạt, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; liên hệ thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị mình, từ đó vận dụng, bổ sung vào nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân một cách thiết thực, phù hợp. Các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu trong toàn quân trên cơ sở nội dung cuốn sách nghiên cứu bổ sung, biên soạn tài liệu học tập, nghiên cứu về đường lối, quan điểm về xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới.

Cuốn sách “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới” của đồng chí Bộ trưởng Phan Văn Giang ra mắt bạn đọc có ý nghĩa thiết thực trong thời điểm toàn quân đang quyết liệt triển khai điều chỉnh lực lượng theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương. Cuốn sách sẽ là tài liệu quan trọng để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nghiên cứu, tham khảo, vận dụng; thống nhất về nhận thức và hành động, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị, nhưng trước hết và chủ yếu là của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân” như thông điệp của đồng chí Bộ trưởng qua nội dung của cuốn sách.

Trung tướng NGUYỄN VĂN ĐỨC, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.