Đội ngũ giáo viên, giảng viên của các nhà trường cơ bản được đào tạo theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ; giáo viên, giảng viên đáp ứng yêu cầu thực hiện giảng dạy môn học GDQPAN. Đến nay, cơ bản cácnhà trường, trung tâm đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, trang thiết bị dạy học, mô hình học cụ, nơi ăn, nơi ở, sinh hoạt, học tập tập trung cho sinh viên khi thực hiện môn học GDQPAN. Từ năm 2014 đến nay, các nhà trường, trung tâm GDQPAN trên toàn quốc đã giảng dạy môn học GDQPAN và tổ chức kiểm tra kết thúc môn học GDQPAN cho gần 17 triệu lượt học sinh, sinh viên, 100% hoàn thành nhiệm vụ môn học. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho học sinh, sinh viên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

KHÁNH CHI