Báo cáo kết quả xây dựng Đề án đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện Cục Tuyên huấn cho biết, thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo, những năm qua, công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong Quân đội có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai nhiệm vụ giáo dục khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà trường Quân đội của các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị; công tác bảo đảm cho hoạt động giáo dục khoa học xã hội và nhân văn chưa được quan tâm đúng mức...

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế này, trên cơ sở Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Kế hoạch xây dựng Đề án “Đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường QĐND Việt Nam”; ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về việc xây dựng đề án này, Cục Tuyên huấn đã nghiên cứu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn khảo sát tại các học viện, nhà trường Quân đội để nắm tình hình công tác khoa học xã hội và nhân văn, sau đó xây dựng đề cương và hoàn chỉnh dự thảo.

Đến nay, Cục Tuyên huấn đã hoàn thành dự thảo (lần 2), xin ý kiến Ban soạn thảo và các học viện, trường, đơn vị quản lý trường.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đức khẳng định, dự thảo Đề án quán triệt và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, dạy học và công tác bảo đảm cho công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn căn bản, toàn diện, khoa học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, tiến lên hiện đại trong tình hình mới.

Các nội dung tập trung đổi mới mà dự thảo Đề án xác định là toàn diện, sát với mục tiêu, yêu cầu đổi mới công tác giáo dục đào tạo khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường Quân đội hiện nay.

Đặc biệt, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Đề án có tính khả thi cao; thực hiện tốt các giải pháp này theo đúng lộ trình sẽ giải quyết được những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, góp phần đổi mới có hiệu quả công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội hiện nay.

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.