leftcenterrightdel
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Khánh Hòa quán triệt nội dung diễn tập.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày (29 và 30-10) với các nội dung tương ứng với 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ giữ vững địa bàn KVPT. 

Quá trình thực hành diễn tập, Ban chỉ đạo, Ban nội dung diễn tập của tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ đạo và khung tập của thị xã Ninh Hòa phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, quán triệt sâu sắc chỉ thị của tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, bám sát nội dung, ý định diễn tập của Ban chỉ đạo; tổ chức các thành phần tham gia đúng quy định, bảo đảm an toàn trong diễn tập và bảo đảm tốt các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học, sát thực tế và nhiệm vụ của từng ngành, từng lực lượng, gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, có trọng tâm trọng điểm, chú trọng những nội dung mới…

Cuộc diễn tập nhằm rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh văn kiện, kế hoạch của các cấp, các ngành sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH