Đề tài do Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) chủ trì thực hiện; Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân lực làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.

Hội đồng đánh giá: Đề tài là công trình khoa học có nội dung nghiên cứu toàn diện, có hàm lượng khoa học cao, phạm vi ảnh hưởng rộng, giàu tính thực tiễn. Quá trình tổ chức nghiên cứu, đề tài đã huy động được nhiều cán bộ, tướng lĩnh, các nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm và bề dày thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học tham gia; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, công phu, nghiêm túc; thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng quy trình, nhiệm vụ đã xác định.

Đề tài đã bám sát tình hình thực tiễn, phân tích làm rõ cơ sở khoa học, nhất là đã luận giải có cơ sở lý luận và thực tiễn thế giới và trong nước để khẳng định tính tất yếu trong việc điều chỉnh tổ chức, biên chế của QĐND Việt Nam. Từ đó đề xuất nội dung định hướng điều chỉnh tổ chức, biên chế của quân đội thời kỳ mới sát thực và có tính khả thi; đề xuất hệ thống các giải pháp; các kiến nghị có cơ sở khoa học tin cậy, phù hợp với đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Trung tướng Vũ Văn Sỹ phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, giá trị khoa học nổi bật của đề tài là đề xuất được những nội dung về định hướng điều chỉnh tổ chức, biên chế các lực lượng khoa học và hợp lý. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cung cấp luận cứ cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan, các quân khu, học viện, nhà trường trong quân đội làm tài liệu nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị mình, góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025 tổ chức biên chế quân đội cơ bản tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình, sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có yêu cầu, thực sự là nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, đề tài “Nghiên cứu định hướng điều chỉnh tổ chức, biên chế QĐND Việt Nam trong tình hình mới”, là một công trình độc lập, được tổ chức nghiên cứu công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, có đóng góp mới về khoa học, mang tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hoàn thiện tính thực tiễn của nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức, biên chế QĐND Việt Nam thực sự “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”, sẵn sàng thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Cùng với những giá trị khoa học cao, góp phần quan trọng trong việc đề xuất những nội dung định hướng điều chỉnh tổ chức, biên chế, đề tài đã làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn điều chỉnh tổ chức biên chế QĐND Việt Nam; đồng thời xác định mục tiêu, yêu cầu khả năng bảo đảm, nhiệm vụ của quân đội, đưa ra những định hướng chung và định hướng về điều chỉnh cơ cấu tổ chức, biên chế, trang bị của QĐND Việt Nam và xây dựng lực lượng dự bị động viên. Từ đó đề xuất các giải pháp định hướng điều chỉnh tổ chức, biên chế mang tính toàn diện, hợp lý và có tính khả thi, sát tình hình thực tiễn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tổ chức triển khai thực hiện từng bước điều chỉnh tổ chức biên chế QĐND dân Việt Nam trong thời kỳ mới; cung cấp các luận cứ khoa học và kinh nghiệm về điều chỉnh tổ chức, biên chế QĐND Việt Nam qua các thời kỳ, làm cơ sở tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo và từng bước triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế thực sự “tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến của hội đồng, bổ sung hoàn thiện các sản phẩm (trong thời gian 45 ngày), báo cáo về Bộ Quốc phòng qua Cục Khoa học quân sự để xem xét công nhận kết quả nghiên cứu, đưa kết quả nghiên cứu của đề tài ứng dụng trong thực tiễn và biên soạn tài liệu huấn luyện.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG - TUẤN HUY