Theo báo cáo của Cục Tuyên huấn, TCCT, từ thực tế chất lượng đào tạo cán bộ cấp chiến thuật-chiến dịch (CT-CD) và cán bộ cấp chiến dịch-chiến lược (CD-CL) trong quân đội, qua khảo sát, đánh giá của cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, đội ngũ cán bộ quân đội cấp CT-CD và cán bộ cấp CD-CL sau khi tốt nghiệp tại các học viện trở về đơn vị công tác cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ được phân công, đa số có phẩm chất, năng lực tốt, tiềm năng phát triển ở các cương vị, chức trách cao hơn. Tuy nhiên, việc thích ứng với thực tiễn, khả năng độc lập, tư duy sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ của một số cán bộ còn hạn chế.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận hội nghị. 

Cùng với đó, căn cứ thực tiễn chương trình đào tạo của các học viện hiện nay, chương trình, nội dung các môn học KHXH&NV áp dụng cho các đối tượng trên đã được thực hiện theo đúng Chỉ thị của Chủ nhiệm TCCT, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của từng đối tượng đào tạo, số lượng môn học KHXH&NV và thời gian dành cho từng môn học cơ bản phù hợp, là cơ sở để các học viện xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo. Nhưng do sự phát triển của nhiệm vụ giáo dục-đào tạo trong quân đội, một số đối tượng đã và đang đào tạo nhưng chưa có khung chương trình KHXH&NV trong cùng khối ngành đào tạo chưa có sự thống nhất; một số chương trình còn trùng lặp về nội dung giữa các cấp học, bậc học.

Xuất phát từ thực tiễn và kiến nghị, đề nghị của các cơ sở đào tạo, từ tháng 10-2020 đến nay, Cục Tuyên huấn đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, các học viện triển khai xây dựng Chương trình KHXH&NV đào tạo cán bộ cấp CT-CD và cán bộ cấp CD-CL theo hướng “Trung thành với Lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, phát huy tính tích cực, chủ động của người học trong quá trình đào tạo, tăng cường thực hành, thực tập và cập nhật những nội dung mới phát triển của khoa học chuyên ngành".

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá: 10 Chương trình KHXH&NV dành cho đối tượng đào tạo cán bộ cấp CT-CD và 4 Chương trình KHXH&NV dành cho đối tượng đào tạo cán bộ CD-CL là cần thiết. Chất lượng các chương trình cơ bản bảo đảm tốt; phối hợp xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng. Nội dung chương trình bảo đảm đủ tỉ lệ khối kiến thức KHXH&NV theo Quy định của Bộ Quốc phòng, TCCT, phù hợp đối tượng, bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo; các chủ đề của từng môn học đã cập nhật đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sát với sự phát triển của khoa học chuyên ngành. 100% thành viên hội đồng khoa học đã tham gia bỏ phiếu tín nhiệm, nhất trí triển khai thực hiện chương trình.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, mục tiêu đào tạo cán bộ trong quân đội ta không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn là bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ về phẩm chất, đạo đức, chính trị, từ đó hình thành nhận thức, tư tưởng, dần chuyển hóa thành hành động cụ thể. Góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đến năm 2030 thực hiện xây dựng quân đội hiện đại.

Đánh giá cao tính cấp thiết cũng như giá trị thực tiễn của chương trình, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, sau khi có kết quả đánh giá, nghiệm thu của Hội đồng, Cục Tuyên huấn, cơ quan Thường trực Hội đồng khoa học cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các học viện, nhà khoa học sớm bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các chương trình KHXH&NV theo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng; xây dựng các văn bản trình Thủ trưởng TCCT ký Quyết định ban hành Chương trình KHXH&NV đào tạo cán bộ cấp CT-CD và cấp CD-CL trong Quân đội nhân dân Việt Nam; phát hành tới các học viên, các cơ quan quản lý giáo dục-đào tạo có liên quan để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HỒNG SÁNG