leftcenterrightdel

 Đại tá Nguyễn Chính Triều, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 giới thiệu chuyên đề tại hội nghị.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự hội nghị. 

Trong thời gian 1,5 ngày, 160 đồng chí là cán bộ chủ trì, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên có quân hàm cấp tá trong toàn Sư đoàn về dự được giới thiệu các nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, các đại biểu về dự được quán triệt Kết luận số 59-KL/TW ngày 8-8-2023 của Bộ Chính trị về “Định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, qua đó nhằm tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.