leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 306 quán triệt nội dung hội nghị

Cán bộ, đảng viên sư đoàn đã được các báo cáo viên giới thiệu 5 chuyên đề: Những vấn đề cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia.          

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Cùng với việc nghiên cứu các chuyên đề quy định, Đảng ủy Sư đoàn 306 còn triển khai hướng dẫn, tổ chức lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa vào chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, chi bộ, phù hợp điều kiện của cơ quan đơn vị. Sau hội nghị, từng cấp ủy, bí thư, cán bộ chủ trì, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, vận động quần chúng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hiệu quả, vận dụng vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của sư đoàn năm 2021 và xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025.

NGUYỄN MƯỜI