leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thượng tá Lò Văn Thinh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Sơn La trực tiếp thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Cụ thể: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Lò Văn Thinh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Sơn La thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.  

Thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; đồng thời là cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả; qua đó góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tin, ảnh: HÀ HOÀNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.