Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị. Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Đỗ Căn và các đại biểu dự hội nghị. 

 Làm tốt chức năng tham mưu chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị

Năm 2022, Cơ quan Tổng cục Chính đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) và Tổng cục Chính trị; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân về công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, QUTƯ. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng.

Chỉ đạo tiến hành sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp QUTƯ, BQP ban hành các văn bản về công tác cán bộ...

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.

Tham mưu đổi mới nội dung, hình thức và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân... Chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và người có công với cách mạng. Đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội, chính sách người có công với cách mạng và công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do BQP quản lý.

Tham mưu xây dựng và thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2022. Công tác đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực CTĐ, CTCT và thông tin đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, bảo đảm đúng quy chế, quy định.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Năm 2023, Cơ quan Tổng cục Chính trị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội.

Triển khai Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận. Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Lực lượng 47 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, QUTƯ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nghiên cứu, đề xuất kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị theo nghị quyết, kế hoạch về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021-2025...

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường với chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị.

Đối với công tác xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị toàn Cơ quan đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng và Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị về lãnh đạo công tác huấn luyện, SSCĐ năm 2022. Tổ chức huấn luyện quân sự, luyện tập và thực hành chuyển trạng thái SSCĐ chặt chẽ. Triển khai hiệu quả nội dung, biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết, Kế hoạch về điều chỉnh tổ chức QĐND Việt Nam.

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ. Triển khai chặt chẽ, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và học tập, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022. Thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh...

Triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm Phong trào Thi đua Quyết thắng

Cũng tại Hội nghị, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2022, phát động Phong trào TĐQT năm 2023.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường trao Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Thường vụ, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT của Cơ quan Tổng cục Chính trị đã được cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tích cực, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường trao Cờ Thi đua của Tổng cục Chính trị tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường trao Cờ Thi đua của Tổng cục Chính trị tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

Công tác khen thưởng tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai; với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đã chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất kịp thời. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành biểu dương, tôn vinh trong các đợt sơ kết, tổng kết, tạo động lực thúc đây Phong trào TĐQT ngày càng phát triển. Tiêu biểu là có 224 tập thể, 1.686 cá nhân được khen thưởng trong Phong trào TĐQT; 158 tập thể, 368 cá nhân được khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2023 tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua của toàn quân, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát động, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Cơ quan Tổng cục Chính trị phát động Phong trào TĐQT năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”.

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của phong trào là: Giữ vững đoàn kết, mẫu nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tổ chức các hoạt động thi đua trọng điểm; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, đoàn thể Trung ương phát động. Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm trọng đại trong năm 2023; trọng điểm là đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2023).

Quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của trên sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá, năm 2022, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021 và một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Kết quả đạt được của Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2022 góp phần rất quan trọng giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của Cơ quan Tổng cục Chính trị đạt được trong năm 2022.

Bước sang năm 2023, Đại tướng Lương Cường lưu ý toàn Cơ quan Tổng cục Chính trị nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết của Quân uỷ Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023; kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương; kết luận của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; kế hoạch, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị và kết luận của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại Hội nghị Cán bộ chính trị toàn quân năm 2022 sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội phải giữ được bản chất Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của nhân dân, Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng; trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, quyết liệt và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội; phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ. 

Tiếp tục triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực sự trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu cho toàn Đảng. 

Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo trong xây dựng đội ngũ cán bộ và tiến hành công tác cán bộ. Thực hiện tốt các quy chế, quy định về công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, nhân sự lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2030 và những năm tiếp theo. Tiến hành tổng kết Luật Sĩ quan ở 4 cấp bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ và xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, toàn Cơ quan Tổng cục Chính trị cần duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong Tổng cục và từng cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lực lượng trong Cơ quan Tổng cục Chính trịbảo đảm chặt chẽ; quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu sâu sắp xếp phải tinh, gọn, mạnh và sau tổ chức, sắp xếp phải tốt hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Tiếp tục nâng cao chất lượng chính quy, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử trong Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, toàn Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn Cơ quan. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn. Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chặt chẽ;  nhận xét, đánh giá đúng và sử dụng đúng cán bộ... Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; bảo đảm đầy đủ vật chất, trang bị cho SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Cơ quan Tổng cục Chính trị...

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH-TUẤN HUY