QĐND - Văn phòng Bộ Quốc phòng vừa thông báo kết luận của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng về kết quả kiểm tra công tác PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) của Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tiến hành ngày 10-4.

Kết luận đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PBGDPL của cấp ủy, chỉ huy các cấp và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Tổng cục CNQP; nêu những hạn chế, khuyết điểm trong công tác PBGDPL mà Tổng cục CNQP cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung yêu cầu: Lãnh đạo, chỉ huy các cấp Tổng cục CNQP phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đưa nội dung công tác PBGDPL vào nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; chương trình, kế hoạch công tác của người chỉ huy và các tổ chức quần chúng; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp PBGDPL. Các cấp Hội đồng Phối hợp PBGDPL phải nâng cao trình độ, chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Tổng cục cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, đa dạng các nội dung, hình thức, phương pháp, lồng ghép những nội dung PBGDPL thiết thực, phù hợp, sát thực tế đơn vị; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân làm tốt; vận dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra, có thể thực hiện riêng biệt hoặc lồng ghép với các hoạt động khác...

Đồng chí Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng định hướng giải quyết những kiến nghị của Tổng cục CNQP; giao Vụ Pháp chế nghiên cứu, sửa đổi nội dung văn bản quy phạm pháp luật thuộc quyền, trình Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định ban hành.

ĐÌNH XUÂN