Trong thời gian qua Cục Kỹ thuật, Bộ tư lệnh Công binh đã tổ chức quán triệt, thực hiện thắng lợi các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh về CVĐ. Ban chỉ đạo các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy trong tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện CVĐ đã thúc đẩy các hoạt động công tác kỹ thuật, chất lượng đảm bảo kỹ thuật, tuổi thọ của vũ khí trang bị được nâng lên; cơ sở đảm bảo kỹ thuật, nền nếp chính quy công tác kỹ thuật được củng cố, tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... CVĐ đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong toàn Binh chủng; lan tỏa sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực, các hoạt động; tạo được phong trào sôi nổi, rộng khắp.

VĂN HẠNH