Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, công tác KHKT&CN toàn quân trong 6 tháng đầu năm 2022 đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành được đổi mới, nhiều hoạt động khoa học quân sự được tổ chức thành công, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, vị trí của khoa học quân sự trong quân đội.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, một số kết quả nổi bật đã đạt được như: Hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chuẩn bị tốt cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; tổ chức thành công hội thảo khoa học về đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng đã được xây dựng. Bộ Quốc phòng đã ban hành Điều lệ công tác khoa học công nghệ, Điều lệ công tác bảo vệ môi trường trong quân đội; xây dựng một số chương trình, đề án khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025; tổ chức hội đồng tư vấn, xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ; tổ chức rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2021...

 Một số nhiệm vụ như: Tổ chức hoạt động quản lý môi trường; hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh... đã được tổ chức tốt.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao và biểu dương các kết quả công tác KHKT&CN quân sự đã đạt được từ đầu năm đến nay. Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và triển khai toàn diện chủ trương, nhiệm vụ về công tác KHKT&CN quân sự. Trong đó tập trung hoàn thành tổng kết Nghị quyết 791-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và xây dựng nghị quyết mới; xây dựng, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng đến năm 2030.

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, đề án khoa học, công nghệ trọng điểm; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư; triển khai các đề án bảo vệ môi trường, dự án khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin; hoàn thành tốt việc xây dựng tiềm lực, khoa học và công nghệ; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nhiệm vụ cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cơ sở dữ liệu của ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện bằng hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác KHKT&CN quân sự năm 2022.

Tin, ảnh: MINH ANH