Tham dự lễ công bố có đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước, quốc tế.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại lễ công bố. 

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng đã giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Theo đó, tiếp sau Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2009, việc công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ (DQTV); quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước; đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế; là tài liệu quan trọng để nâng cao hiểu biết về quốc phòng của đất nước cho công dân Việt Nam; góp phần làm cho mọi cơ quan, đơn vị và tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tham gia công cuộc củng cố quốc phòng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của nhân loại.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lễ công bố. 

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam in bằng 2 ngôn ngữ, Tiếng Việt và Tiếng Anh, được bố cục thành 3 phần:

Phần thứ nhất: Bối cảnh chiến lược và Chính sách quốc phòng gồm 2 nội dung: Bối cảnh chiến lược và Chính sách quốc phòng. Ở phần này, tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam; chính sách quốc phòng Việt Nam; hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; đấu tranh quốc phòng.

Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm 4 nội dung: Xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; lãnh đạo, quản lý quốc phòng. Trong phần này Sách trắng Quốc phòng Việt Nam Nam 2019 tập trung phản ánh các nội dung như: Xây dựng tiềm lực chính  trị-tinh thần; xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng tiềm lực khoa học-công nghệ; xây dựng tiềm lực quân sự; xây dựng lực lượng toàn dân; xây dựng Quân đội nhân dân, DQTV; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh; xây dựng quân khu vững mạnh toàn diện, hợp thành hệ thống phòng thủ đất nước; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quốc phòng; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN); quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Phần thứ 3: Quân đội nhân dân và DQTV gồm các nội dung: Truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; Lịch sử hình thành và phát triển QĐNDVN; chức năng, nhiệm vụ của QĐNDVN; tổ chức của QĐNDVN; phương hướng xây dựng QĐNDVN; lịch sử hình thành và phát triển DQTV; chức năng, nhiệm vụ của DQTV; tổ chức của DQTV và phương hướng xây dựng DQTV.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giới thiệu về Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. 

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 thể hiện quan điểm, đánh giá, dự báo về tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến quốc phòng Việt Nam; cung cấp những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam, sự phát triển về tổ chức, trang bị của QĐNDVN và DQTV. Thông tin được công bố trong Sách trắng Quốc phòng 2019 thể hiện chủ trương minh bạch hóa về chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước Việt Nam để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin giữa Quân đội và nhân dân Việt Nam với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới; tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hợp tác, hội nhập quốc tế về quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế, giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. Trước tình hình an ninh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tác động to lớn đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 thể hiện quyết tâm duy trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ của Đảng, Nhà nước Việt Nam; kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng với các quốc gia khác bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 cũng khẳng định chủ trương củng cố và phát triển sức mạnh quốc phòng, trong đó sức mạnh quân sự là nòng cốt, đủ khả năng răn đe và đánh thắng mọi hành động xâm lược và chiến tranh.

Trong thời gian tới, QĐNDVN sẽ tiếp tục được đầu tư các nguồn lực cần thiết để làm nòng cốt cho nền quốc phòng toàn dân, đủ khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, các lợi ích quốc gia-dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; tìm kiếm giải pháp lâu dài để giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Việc xuất bản Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 thể hiện mong muốn và quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định những quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài mượn căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế...

“Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 xác định rõ quan điểm của Việt Nam trong đấu tranh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đó là: Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế; đồng thời yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế; và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ khi lợi ích quốc gia bị xâm phạm. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp quốc phòng và QĐNDVN”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định.

Tại lễ công bố, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế về những nội dung nêu trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh lễ công bố. 

* Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã giới thiệu Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019 được phát hành kèm theo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, gồm 17 nội dung. Trong đó, tập trung phản ánh về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐNDVN; QĐNDVN trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; sự giúp đỡ của các nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; QĐNDVN làm nhiệm vụ quốc tế (1949-1989) và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1989); QĐNDVN trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; QĐNDVN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; QĐNDVN thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; QĐNDVN với nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh; tác chiến không gian mạng và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam...

Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019 giới thiệu, minh họa những nội dung cơ bản đã được trình bày trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019; tuyên truyền, giáo dục bằng hình ảnh về chủ trương, đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước cho các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; công khai minh bạch về quốc phòng, chính sách quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới. Đồng thời, giới thiệu những hình ảnh về lịch sử hình thành, phát triển của nền quốc phòng, quân sự Việt Nam; quan hệ hữu nghị, hợp tác của QĐNDVN với quân đội, lực lượng vũ trang các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

* Tiếp đó, đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐNDVN đã giới thiệu công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Quốc phòng. Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2018-2020, tập trung vào một số hoạt động chính như sau: Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp); Hội nghị Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN (ACDFM); duyệt binh hàng hải quốc tế; diễn tập hải quân đa phương ASEAN lần 2; Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN; Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+); Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM); Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); Lễ kỷ niệm 10 năm ADMM. Dự kiến sẽ có 5 Cuộc gặp Không chính thức trong năm 2020 (với các nước Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia); tổ chức Triển lãm Công nghiệp quốc phòng Việt Nam bên lề Hội nghị ADMM+.

Đại diện Cục Tuyên huấn cũng giới thiệu các hoạt động của Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Trong đó có các sự kiện quốc tế về gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc, như: Hội nghị Quốc tế “Phụ nữ với hoạt động GGHB Liên hợp quốc”; Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng về GGHB; Hội thảo Quốc tế về đối tác công nghệ trong GGHB lần thứ 6. Các sự kiện quốc tế về lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, như: Hội thảo “Hành động của Việt Nam và quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” và Triển lãm liên quan; Hội thảo quốc tế “Những kinh nghiệm của Việt Nam và vai trò của cộng đồng quốc tế trong khắc phục hậu quả chiến tranh”; Diễn đàn An ninh môi trường Thái Bình Dương (PESF).

Tin, ảnh: PHÚC THẮNG - LÂM TOÀN - TRỌNG HẢI