leftcenterrightdel
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra các mặt công tác: Tư pháp, thanh tra, pháp chế, 1389; phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, sử dụng đất quốc phòng và tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu đối với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 11-5. Ảnh minh họa/qdnd.vn

Trong công tác xây dựng thể chế, các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT đã chủ động rà soát, đề xuất xây dựng hệ thống văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Tổng cục quản lý; đề xuất hoàn thiện pháp luật về thi đua-khen thưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan và thực hiện chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội... Tổng cục đã tổ chức soạn thảo, trình Bộ Quốc phòng 8 văn bản, tham gia ý kiến đối với 135 văn bản, rà soát 97 văn bản pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng; thường xuyên rà soát văn bản quy phạm nội bộ, kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Cơ quan pháp chế của TCCT tích cực phối hợp, tham mưu, đề xuất về pháp lý liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, quản lý đất quốc phòng; phát huy tốt trách nhiệm trong nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến về pháp lý đối với các dự thảo hợp đồng, bảo đảm đúng trình tự, nguyên tắc, tuân thủ các quy định của pháp luật.

VĂN CHIỂN