leftcenterrightdel

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu về dự sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; những nội dung mới về lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương, các bộ, ngành Trung ương về các vấn đề có liên quan đến quốc phòng - an ninh; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nhiệm vụ, nội dung xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thấy rõ trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI