Trong thư, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp và doanh nhân quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và quân đội đã trao tặng.

Nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của các doanh nghiệp và doanh nhân quân đội, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong rằng trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp và doanh nhân quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt Đề án "Cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội”; ra sức xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng.

MINH AN