leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động đề xuất với Quân ủy Trung ương (QUTƯ), thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng (QS, QP); xử lý tốt các vấn đề chủ quyền biên giới, biển đảo, không gian mạng, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, môi trường hòa bình, ổn định và quan hệ hữu nghị với các nước.

Bên cạnh đó, BTTM tiếp tục tăng cường chỉ đạo, chỉ huy thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP, như chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp, đối sách phù hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ  quốc; chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân và công tác quản lý, bảo đảm trang bị năm 2019. Trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật, BTTM đã chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, nghị quyết của QUTƯ về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời chỉ đạo thực hiện các nội dung như: Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; điều chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm tiến độ, đủ nội dung chương trình; đổi mới phương pháp kiểm tra, hội thi, hội thao các cấp sâu sát, chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện; kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ bảo đảm an toàn tuyệt đối...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, BTTM cũng đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác như giáo dục- đào tạo; công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương; cứu hộ-cứu nạn...; đồng thời triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp xây dựng BTTM vững mạnh toàn diện, đạt nhiều kết quả thiết thực, vững chắc.

Hội nghị đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, trọng tâm là thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ lớn trong tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP về nhiệm vụ QS, QP; 11 nhiệm vụ trong chỉ đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ QS, QP; 6 nhiệm vụ trong xây dựng cơ quan BTTM vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, sau khi khẳng định, làm rõ những kết quả đã đạt được, Thượng tướng Phan Văn Giang đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của BTTM. Cùng với nhấn mạnh những nội dung biện pháp bảo đảm cho BTTM làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP về nhiệm vụ QS, QP, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể để BTTM tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, như: Các cơ quan, đơn vị của BTTM phải kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, quyết liệt triển khai các biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong năm 2019; duy trì nghiêm các chế độ trực của người chỉ huy, cơ quan, chấp hành nghiêm chế độ công tác; cấp ủy, người chỉ huy các cấp tiếp tục rà soát, kiểm tra và triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung, thời gian; nắm chắc tình hình nội bộ, báo cáo kịp thời theo phân cấp để giải quyết hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật; cán bộ, chiến sĩ tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ