Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3 khẳng định, thời gian qua công tác CCHC, phát triển CPĐT, CĐS của Quân khu 3 luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh 86 và hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Hệ thống văn bản pháp quy phục vụ CCHC, phát triển CPĐT, CĐS đầy đủ, chặt chẽ. Theo đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác CCHC, phát triển CPĐT, CĐS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm thay đổi nhận thức của người chỉ huy các cấp cũng như nhận thức của cán bộ, nhân viên về công tác CCHC, phát triển CPĐT, CĐS. Toàn Quân khu triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, phát triển CPĐT, CĐS đúng thời gian, nội dung, có chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC 

Cán bộ, nhân viên đảm nhiệm thực hiện công tác CCHC, phát triển CPĐT có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác CCHC, phát triển CPĐT, CĐS. Đặc biệt đã ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý về quân số, quản lý tiểu sử quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, chương trình quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, quản lý và giải quyết chế độ xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và quản lý công tác trang bị bằng các phần mềm tiện ích và hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC 

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác CCHC, phát triển CPĐT, CĐS của Quân khu 3 thời gian qua. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân khu 3, đặc biệt là người đứng đầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; quan tâm, chú trọng hơn đến công tác CCHC, phát triển CPĐT, CĐS; phát huy nội lực và sức mạnh tập thể để tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, phát triển CPĐT, CĐS theo hướng đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, sát với các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC, phát triển CPĐT, CĐS Bộ Quốc phòng giao và các chỉ tiêu, yêu cầu đã đặt ra trong các kế hoạch CCHC, phát triển CPĐT, CĐS của Quân khu và các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân khu 3 báo cáo đoàn kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu Bộ tư lệnh Quân khu 3 khẩn trương kiện toàn, đổi tên Ban Chỉ đạo CCHC và CPĐT của Quân khu theo đúng quy định. Nâng cao hiệu quả tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC, phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, CĐS theo chức năng, nhiệm vụ của Quân khu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tích cực rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu; nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quân sự, quốc phòng do chính quyền địa phương các cấp trong Quân khu ban hành; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm nội bộ trong Quân khu để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC 

Tiếp tục triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 theo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Quân khu; tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số và hồ sơ giải quyết công việc trên mạng truyền số liệu quân sự để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc theo chức năng và các nhiệm vụ được giao; tăng cường tỷ lệ máy tính kết nối vào mạng máy tính quân sự và ứng dụng các phần mềm dùng chung của Bộ Quốc phòng; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ CCHC, phát triển CPĐT, CĐS trong Quân khu...

Đối với những tồn tại, hạn chế đã được các thành viên đoàn kiểm tra chỉ ra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, Quân khu 3 nghiên cứu, tiếp thu, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; đồng thời giao Văn phòng Bộ Quốc phòng tổng hợp, thông báo kết luận kiểm tra đến Bộ tư lệnh Quân khu 3 và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

DUY ĐÔNG