Theo đó, Kế hoạch Năm ATGT 2021 có chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT” đã xác định mục tiêu: Tiếp tục giảm thiểu vi phạm về trật tự ATGT; tai nạn giao thông giảm từ 5-10% về cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2020; an toàn xe ô tô quân sự bình quân đạt và vượt 5.000.000 km/vụ (A hoặc B)...

Để đạt được các mục tiêu về bảo đảm ATGT, Kế hoạch Năm ATGT 2021 của Bộ Quốc phòng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị với những biện pháp cụ thể, đồng thời yêu cầu: Ban chỉ đạo 50 các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt các yêu cầu, nội dung thực hiện đến từng cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn; gắn trách nhiệm của người chỉ huy với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT của cơ quan, đơn vị thuộc quyền...

LÂM SƠN