Dự hội nghị có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và gần 2.000 đại biểu ở 47 điểm cầu trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. 

Trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được và khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; xây dựng, phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội theo hướng bản sắc, hiện đại, hội nhập và bền vững; làm cho văn hóa quân sự luôn là nền tảng tinh thần của quân đội, vừa là mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, ngày 16-6-2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Kết luận số 1172-KL/QUTW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội thời kỳ mới, với 7 nội dung quan trọng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng quán triệt những nội dung trọng tâm của Kết luận số 1172 và Kế hoạch số 1349/KH-CT ngày 15-8-2022 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong Quân đội nhân dân Việt Nam; đánh giá kết quả nổi bật và một số định hướng công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ đội Biên phòng lĩnh hội những nội dung cơ bản của Kết luận số 1172, Kế hoạch số 1349/KH-CT; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội thời kỳ mới.

Phát huy trí tuệ của mọi tổ chức, cá nhân để có cách làm linh hoạt, sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhất là củng cố, đầu tư xây dựng các chương trình văn hóa phục vụ quân dân biên giới, phục vụ công tác tuyên truyền, giao lưu văn hóa đối ngoại; củng cố phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu về môi trường văn hóa; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật... 

Tin, ảnh: SƠN BÌNH