Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân biên soạn và giới thiệu tới toàn thể cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII).

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến ngày 7-10-2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm. Một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đại tá Đỗ Phú Thọ, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII). Ảnh: Phạm Hưng

Trong Thông báo của Đại tá Đỗ Phú Thọ nhấn mạnh 2 vấn đề chính là: Kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

KHÁNH HUYỀN