Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính được xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Quốc phòng thành các nội dung cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả trong Cơ quan Tổng cục Chính trị. Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của chỉ huy các cấp trong Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.

leftcenterrightdel

 Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phát triển Chính phủ điện tử tại Tổng cục Chính trị, tháng 10-2022. Ảnh: CHIẾN VĂN

Kế hoạch được xây dựng gồm 3 phần chính, trong đó, nội dung của kế hoạch có 7 mục gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Để thực hiện thành công kế hoạch, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nội dung, nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch. Đồng thời, thực hiện cải cách hành chính phải đi đôi với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023.

Theo kế hoạch, Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ giúp thủ trưởng Tổng cục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo thủ trưởng các cấp theo quy định.

VĂN CHIỂN