Mục đích của kế hoạch nhằm chuẩn hóa phương pháp làm việc, bảo đảm khoa học, hợp lý, thông suốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì Hội nghị về cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế trong Bộ Quốc phòng năm 2022. Ảnh: CHIẾN VĂN

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị cần được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; triển khai đồng bộ, thống nhất, tập trung vào thủ tục hành chính, các khâu yếu, mặt yếu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Các cơ quan chức năng hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2019-2023 bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn tiếp theo kịp thời, phù hợp với tình hình của Bộ Quốc phòng.

Cũng theo nội dung kế hoạch, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống quản lý chất lượng có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị mình; kiểm soát quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về việc công bố sự phù hợp, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

VĂN CHIỂN