Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, quá trình triển khai xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trên địa bàn Quân khu 3 đã có những thuận lợi, khó khăn gì?

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Một trong những thuận lợi đầu tiên mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 nhận thấy là thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn đã luôn quan tâm xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, như: Chính trị, tinh thần; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự-an ninh. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên,nhận thức của một số cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và một bộ phận nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng KVPT chưa thật đầy đủ, chưa toàn diện, còn có biểu hiện chủ quan, coi việc xây dựng các thành phần trong thế trận quân sự KVPT là của thời chiến nên có địa phương còn chưa quan tâm đúng mức. Mặt khác, công tác phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN) nói chung, nhiệm vụ xây dựng KVPT nói riêng chưa thường xuyên, chưa chủ động, nhạy bén, kịp thời... Thực tế đang đặt ra cho công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) nói chung và công tác xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT nói riêng trên địa bàn Quân khu 3 những yêu cầu mới cao hơn.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng 
PV: Để khắc phục những khó khăn đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã có chủ trương, biện pháp gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Quán triệt và thực hiện nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng KVPT. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng về xây dựng KVPT; xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần trong KVPT. Nét nổi bật trong công tác xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần thời gian qua trên địa bàn quân khu là công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và toàn dân được thực hiện có hiệu quả. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục không ngừng được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, được Hội đồng giáo dục QPAN Trung ương đánh giá cao. Các cơ quan chức năng quân khu và các ban, ngành đoàn thể địa phương đã phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP; thực hiện đồng bộ chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội. Các địa phương đã  thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội. Nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội..., góp phần ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội gắn với củng cố QPAN, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

PV: Để tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần trong xây dựng KVPT, thời gian tới Quân khu 3 sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Việc xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 thành KVPT vững chắc là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3. Nhiệm vụ này đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy Quân khu 3, sự quản lý điều hành của HĐND, UBND các tỉnh, thành phố và Bộ tư lệnh Quân khu 3, trong đó bộ CHQS các tỉnh, thành phố làm nòng cốt để tham mưu đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện. Chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; nội dung giáo dục phải phù hợp với từng đối tượng và đặc thù của từng địa phương. Thường xuyên chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT quân khu. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội, giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Chủ động đấu tranh với quan điểm, nhận thức sai trái; phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, hành vi thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở từng địa phương và trên toàn địa bàn quân khu. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong KVPT ngày càng vững chắc.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

DUY HỒNG (thực hiện)