Bóp méo, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng

Mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động không mới, chỉ có điều, trong từng thời điểm và tùy vào tình hình cụ thể, chúng điều chỉnh về hình thức, mức độ và tần suất. Một trong những chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động là triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá. Thông qua mạng xã hội, các trang web và một số báo mạng thiếu thiện chí với Việt Nam, các nhóm phản động ở hải ngoại kết hợp với những phần tử cơ hội chính trị trong nước ra sức tuyên truyền xuyên tạc, tác động nhằm "nắn dòng dư luận", làm chệch hướng mục tiêu cách mạng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta hướng theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Một đề tài được các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc từ nhiều năm nay, đó là công kích, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chủ đề này luôn được chúng gia tăng trước các kỳ đại hội, và Đại hội XIII của Đảng không là ngoại lệ. Trước thềm đại hội, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các thế lực thù địch, phản động móc nối, lôi kéo và sử dụng những phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta, núp dưới vỏ bọc “đóng góp” vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng để xuyên tạc sự thật, công kích, chống phá ta dưới nhiều hình thức. Đáng lưu ý là những bức “thư ngỏ”, “thư trao đổi”, “thư góp ý”... mang tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc, do một số người soạn thảo rồi giao cho một nhân vật đứng tên đưa lên mạng xã hội, gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nếu chỉ lướt qua những bức thư kiểu ấy, chúng ta dễ lầm tưởng đó là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng. Nhưng đọc kỹ và soi vào thực tiễn mới thấy, thực chất đó là những luận điệu hết sức nguy hiểm, ngụy biện nhằm phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận con đường xây dựng, đi lên CNXH mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn; cố tình bóp méo lịch sử, xuyên tạc tình hình đất nước; làm lu mờ những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời thổi phồng những tồn tại, hạn chế của Đảng và Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước... nhằm mục tiêu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các thế lực thù địch đang muốn tạo ra trong nội bộ Việt Nam, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên một “khoảng trống” về tư tưởng chính trị hòng thay dần bằng một hệ tư tưởng mới-tư tưởng dân chủ tư sản. Với cái nhìn chủ quan, phiến diện, một chiều, họ ra sức tô vẽ, ca ngợi xã hội dân chủ tư sản; mặt khác, họ quy kết rằng nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của đất nước là do "bản chất chế độ"; do “mất dân chủ”, "yếu kém về năng lực lãnh đạo" của Đảng Cộng sản. Họ xuyên tạc rằng Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn; lựa chọn con đường xây dựng CNXH là sai lầm của Việt Nam và muốn khắc phục những yếu kém ấy, muốn có nền dân chủ thực sự, muốn đưa đất nước phát triển nhanh hơn thì phải từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; từ bỏ mục tiêu, con đường xây dựng CNXH, từ bỏ vai trò cầm quyền, duy nhất lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho rằng Đại hội XIII là thời cơ để Đảng ta sửa sai, để Việt Nam đổi mới, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: tuyengiao.vn 

Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng là công việc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và việc tổ chức triển khai đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Đây cũng là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tập trung chống phá. Chẳng hạn, họ lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần “không có vùng cấm”; xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước để bóp méo, xuyên tạc, cho rằng đó là cuộc “thanh trừng nội bộ”, “trả thù lẫn nhau” giữa các cá nhân, phe nhóm... Từ những thông tin cóp nhặt ngoài luồng, họ “dựng lên” danh sách các nhân sự sẽ giữ các trọng trách: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; nhân sự trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư... rồi đem ra bình phẩm, phán xét, so sánh... Đặc biệt nguy hiểm hơn, chúng còn dựng chuyện, xuyên tạc, tung tin rằng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự tranh giành, "đấu đá" nhau và chịu sự can thiệp của thế lực từ bên ngoài...

Tỉnh táo nhận diện, chủ động đấu tranh

Nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh và yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng là phải chuẩn bị thật tốt và kỹ càng cả về nội dung dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm phá hoại đại hội Đảng.

Một trong những vấn đề cốt yếu được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xác định đó là phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục củng cố và nâng cao nhận thức về bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đứng vững trên nền tảng tư tưởng ấy, chúng ta mới đủ cơ sở khoa học và thực tiễn, có cái nhìn khách quan và toàn diện, phân biệt rõ đúng-sai, đủ "sức đề kháng" và có năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh thuyết phục vai trò của Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là gần 35 năm đổi mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta giành được đã được bạn bè trên thế giới thừa nhận, đã chứng minh bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Đảng ta. Đó cũng là minh chứng hùng hồn khẳng định việc “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...” là hoàn toàn đúng đắn. Tất cả những gì đã và đang diễn ra là thực tế không một thế lực nào có thể phủ nhận.

Trong chỉ đạo tiến hành các khâu, các bước để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với chuẩn bị văn kiện, Đảng ta rất coi trọng công tác chuẩn bị nhân sự. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, hiện nay, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng là chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Đây là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến vận mệnh, tương lai phát triển của đất nước.

Để đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, một trong những yêu cầu hàng đầu mà Đảng ta đặt ra trong công tác nhân sự là phải thực hiện đúng các nguyên tắc, quy trình, trên cơ sở phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Đề cập đến vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đại hội là dịp để ta sàng lọc cán bộ chứ không chỉ bàn phương hướng. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ”. Như vậy có thể thấy, quan điểm của Đảng ta về chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII là rất dân chủ, rõ ràng, minh bạch.

Phát huy dân chủ, tôn trọng và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là rất cần thiết. Nhưng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo nhận diện và cương quyết đấu tranh. Trước hết cần có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thận trọng, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng công việc ý nghĩa này để thực hiện những mục đích cá nhân, mưu đồ đen tối, kích động chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, từng cán bộ, chiến sĩ và từng người dân, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, quy chụp, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu xảo trá của các thế lực thù địch mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ. Các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những nội dung sai trái, xấu độc trên mạng xã hội, những trang mạng tán phát thông tin, tài liệu xuyên tạc, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội Đảng để công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

KIM LÂN