Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay là tổng thể hoạt động của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, bao gồm các chủ trương, biện pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về kinh tế, hành chính và luật pháp để ngăn chặn những nguồn gốc, nguyên nhân, đấu tranh khắc phục tiến tới loại bỏ, không để hình thành, phát triển, lan truyền, xâm nhập sâu những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mỗi con người, mỗi tổ chức và trong toàn xã hội. Đó cũng là các hoạt động nhằm ngăn chặn sự tác động từ âm mưu, thủ đoạn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, tư tưởng-văn hóa của các thế lực thù địch, sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, từ những tiêu cực và tệ nạn xã hội; từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên...

Với các chủ trương, biện pháp ngăn chặn trên đây, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta, đó là xây dựng để mỗi con người và tổ chức thực sự vững mạnh, tăng sức đề kháng, khả năng “miễn dịch” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, biết tự bảo vệ mình trước sự cám dỗ, sức hấp dẫn của tiền tài, địa vị, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, không tự làm cho mình thoái hóa, biến chất, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức.

Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng là hoạt động nhằm đấu tranh, phê phán, xử lý, giải quyết dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả những dấu hiệu, những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để những biểu hiện đó lây lan, thâm nhập, thẩm thấu vào các cá nhân, các tổ chức trong xã hội. Tùy theo tính chất, quy mô, tác hại của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân và tổ chức để có những chủ trương, biện pháp đấu tranh, xử lý, giải quyết cho phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Vì vậy, phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay phải được tiến hành đồng thời, kết hợp chặt chẽ với nhau để mang lại hiệu quả thiết thực.

TRẦN THÔN