Nhưng cũng thời điểm này, thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài và các phần tử thoái hóa, biến chất trong nước gia tăng chống đối, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng lập hàng nghìn trang web, blog, các video clip trên internet để tung thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, vu khống hòng tạo sự hoài nghi, gây mất lòng tin của cán bộ, chiến sĩ vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải luôn tỉnh táo, cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: qdnd.vn

Để giữ vững tư tưởng, phòng, chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) quân đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị. Trong giáo dục chính trị, tư tưởng lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân là mục tiêu giáo dục, rèn luyện CB, CS. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, để khi đối mặt trước những thông tin xấu độc; những đòn tấn công hiểm độc của các thế lực thù địch thì CB, CS vẫn kiên định, vững vàng, không hoang mang, dao động, phai nhạt lý tưởng, giảm ý chí chiến đấu. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), trọng tâm là xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; thực sự trong sạch, vững mạnh và gắn bó mật thiết với nhân dân; quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là vấn đề rất quan trọng, cần làm thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả, kiên quyết khắc phục bệnh hình thức. 

Hai là, cần cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có định hướng theo quan điểm của Đảng, yêu cầu của quân đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần cung cấp những tri thức, thông tin có tác dụng hướng dẫn nhận thức cho quân nhân trước sự kiện Đại hội XIII của Đảng. Quá trình cung cấp thông tin cần chú ý đến đặc điểm đối tượng quân nhân tiếp nhận (độ tuổi, giới tính, dân tộc, tính chất hoạt động, đối tượng cán bộ...); trình độ nhận thức, thái độ tâm thế đã có của quân nhân; điều kiện tiếp nhận (ở đâu, lúc nào, phương tiện kỹ thuật vật chất bảo đảm); những thông tin chính thống, những trang thông tin sai lệch. Kịp thời đưa những thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, quân đội, làm cho CB, CS có cơ sở phân biệt và nhận rõ những thông tin trái chiều, dư luận sai trái, ngăn chặn tác động tiêu cực của nó. Chủ động thông tin đúng đắn, chính xác về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, công khai, minh bạch thông tin những chủ trương chính sách trong giải quyết các vấn đề, nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm. Cung cấp cho CB, CS một lượng thông tin cần thiết đủ để giúp họ có nhận thức đúng, trên cơ sở đó mà hình thành thái độ phù hợp với thông tin sai lệch. Bảo đảm tính kịp thời của thông tin thể hiện ở chỗ đưa đến cho CB, CS những thông tin mới nhất, nhanh nhất, đúng bản chất sự kiện. Thông tin đưa đến CB, CS phải bảo đảm định hướng theo đường lối, quan điểm của Đảng, các yêu cầu của quân đội đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ba là, xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh là nội dung quan trọng để giúp CB, CS vững vàng về tư tưởng, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bởi vì, các thế lực thù địch thường thông qua môi trường xã hội để tuyên truyền, xâm nhập hệ tư tưởng, lan truyền lối sống hưởng thụ và quan điểm sai trái, thù địch, tài liệu, ấn phẩm xấu, độc hại vào quân đội nhằm làm “phai Đảng”, “nhạt Đoàn” trong đời sống tinh thần của CB, CS. Vì vậy, việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh ở các đơn vị sẽ có tác dụng ngăn chặn, hạn chế tác hại âm mưu, thủ đoạn này của các thế lực thù địch. Thực hiện vấn đề này, trước hết, lãnh đạo và chỉ huy các cấp cần làm tốt việc định hướng cho CB, CS có nhận thức đúng về những giá  trị văn hóa tinh thần lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những giá trị phản văn hóa và bài trừ những tài liệu, ấn phẩm xấu, độc hại. Tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp”, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để thu hút CB, CS, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa-tinh thần, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có biện pháp tổ chức cho nhân dân ngăn chặn sự truyền bá tư tưởng sai lạc, lối sống hưởng thụ, ngăn chặn sự tán phát và tác hại của các tài liệu, ấn phẩm xấu độc.

Bốn là, trước sự tác động đa chiều của thông tin hiện nay, cần tiếp tục nâng cao khả năng “miễn dịch” cho CB, CS trước những tin đồn thất thiệt về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ CB, CS, để tạo sức “đề kháng” cần thiết trước tác động tiêu cực của những dư luận sai trái. Giáo dục, nâng cao trình độ, kiến thức cho CB, CS để nhận diện, phân biệt được tin giả, tin độc hại. Làm cho mọi CB, CS thực sự chín chắn, có thể tự thẩm định, đánh giá các thông tin, tin theo những thông tin chính thống được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng, Nhà nước, quân đội. Vì vậy, muốn phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bản thân CB, CS phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; phải thể hiện trách nhiệm với chính bản thân mình và đơn vị; hình thành một “bộ lọc” chuẩn khi tiếp nhận những thông tin bất kỳ, tránh vô tình trở thành “con rối” tiếp tay cho kẻ xấu và các thế lực thù địch, phần tử cơ hội.

Càng gần thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, các đối tượng cơ hội chính trị, thù địch trong và ngoài nước càng gia tăng công kích, chống phá đại hội. Do đó, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ rất quan trọng đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, tin rằng CB, CS toàn quân sẽ vô hiệu hóa mọi tác nhân làm nảy sinh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại tá, TS TẠ QUANG ĐÀMHọc viện Chính trị, Bộ Quốc phòng