Trả lời:  Theo công văn số 835/BHXH-BT ngày 20-3-2019 của BHXH Việt Nam về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non (GVMN) ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng thì đối tượng GVMN truy thu BHXH là những giáo viên có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập từ năm 1995 đến khi đã đóng BHXH bắt buộc.

Số tiền truy thu tính theo tỷ lệ phần trăm (%) nhân với mức tiền lương tối thiểu chung, hoặc mức lương cơ sở từng thời kỳ và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH. Cụ thể như sau:

    - Thời gian từ tháng 1-1995 đến tháng 12-2006: Bằng 15%; trong đó, người lao động (NLĐ) truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

      - Thời gian từ tháng 1-2007 đến tháng 12-2009: Bằng 16%; trong đó, NLĐ truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

      - Thời gian từ tháng 1-2010 đến tháng 12-2011: Bằng 18%; trong đó, NLĐ truy đóng bằng 6%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

      - Thời gian từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2013: Bằng 20%; trong đó, NLĐ truy đóng bằng 7%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

      - Thời gian từ tháng 1-2014 đến nay: Bằng 22%; trong đó, NLĐ truy đóng bằng 8%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

QĐND